Semaltdan gelen Yslamabat hünärmeni, Google Analitikada spamdan nädip saklanmalydygyny aýdýar

“Google Analytics” salgylaýjy spam meselesi web sahypalarynyň eýeleriniň köp hasaplarynyň arasynda agdyklyk etdi. Köplenç spam trafiginiň pidalary köplenç galp Analitika maglumatlaryndan ejir çekýärler. Bu mesele sanly marketing usullarynyň ýerine ýetirilmegine täsir edýär. Adaty spam domenleriniň arasynda Darodar bar.

GA hasabatlaryňyzdan ugrukdyryjy spamy tapmak we ýok etmek möhümdir. Semaltyň öňdebaryjy hünärmeni Sohail Sadyk tarapyndan berlen bu SEO makalasynda üç dürli pikiriň bolmagy möhümdir. Ilki bilen synag gurşawynyň görnüşi, esasy maglumatlar bilen esasy görnüş we esasy görnüş bolmaly. Bu üç tarap, çig maglumatlary we süzgüçleriň dogry hereket etmegini üpjün etmek üçin esasy görnüşiň arasyndaky deňeşdirme prosesinde kömek edýär.

Google Analytics-de ugrukdyryjy spamy nädip tapmaly

GA hasabyňyza girmeli we Alma dolandyryş paneline geçmeli. Traffichli traffik bölüminden, iň gowy on sany ýol çeşmesini degişli tertipde görkezmek üçin "Çeşme / Orta" düwmesine basyp bilersiňiz. Sessiýa we salgylanma tertibinde. Çeşme / orta sütünde ugrukdyryjy web sahypalaryna bellik edip bilersiňiz. Bu opsiýalar, web sahypaňyzyň URL-sine gönükdirilen gözleg motorlaryndan başga ähli saýtlardan durýar. Bu ýerden, sahypaňyzyň gatnaşygy wagty barada möhüm maglumatlary berip biljek ölçeg ölçeg paneline eýe bolup bilersiňiz.

Köplenç salgylanma çeşmesi tutuş traffigiňiziň ep-esli bölegini aňladyp bilmez. Sahypanyň umumy traffiginiň azyndan 1% -ine eýe bolan spam ugrukdyryjy domeni alanyňyzda, spam salgylanmasyndan gelip çykmagy mümkin. Web sahypaňyzyň ölçegleriniň özüni alyp barş usullaryny uzak wagtlap deňeşdirip, ýyl-ýyldan tendensiýalary seljerip bilersiňiz. Adatça, ugrukdyryjy spam traffigi gyssagly bolýar. Mysal üçin, birden gelýänleriň köpelmegi ýa-da gelýänleriň sanynyň pes bolmagy mümkin. Bu ýagdaýlarda, girýänleriňiziň çeşmesi salgylanma domeninden bolup biler.

Web sahypasynyň gatnaşygy ölçegini ulanmak

Google Analytics web sahypaňyzdan web sahypaňyzdaky ortaça sessiýa dowamlylygyna seredip bilersiňiz. Adamlar bir sahypa bilen maşynlardan has uzak wagtlap meşgullanýarlar. Referüz tutýan spamdan gelýän traffikde 0 sekuntlyk gatnaşygy bar. Mysal üçin, 100-den gowrak web sahypa girýän web sahypasyny alyp bilersiňiz. Bu myhmanlardan diňe biri myhman bolup biler. Şeýle hem bu süzgüçleri gelip çykan ýurdy boýunça sazlap bilersiňiz.

Netije

Referrer spam, internet ulanyjylarynyň köpüsiniň ýüzbe-ýüz bolýan möhüm meselesidir. Köplenç bu traffik, web sahypasynyň işine täsir edýän GA hasaby ölçegleriňizi peseldip biler. Elektron söwda sahypasynyň üstünlik gazanmagy üçin, ähli işi giňeltmek üçin peýdaly internet marketing endiklerini ulanmaly. Bu SEO makala, ugrukdyryjy spamy adaty traffikden tapawutlandyrmaga kömek edip biler. Internet marketing endikleriňiziň, şeýle hem işjeň maglumat gözegçiliginiň peýdaly bolmagyny üpjün edip bilersiňiz.

mass gmail